لیست قیمت های ترجمه فارسی به انگلیسی

قیمت ترجمه یک صفحه ۲۵۰ کلمه ای فارسی به انگلیسی

هر صفحه استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است. شایان ذکر است که قیمت های این جدول در خصوص حالت عادی ترجمه می باشند. در سفارش های فوری، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود.

تعداد صفحات استانداردتعداد کلماتزمان تحویلدرصد تخفیفطرح
طلایینقره ایبرنز
۱ تا ۹ صفحه۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه۰٫۵ تا ۲ روز۰ %18,500 تومان14,000 تومان----------
۱۰ تا ۲۵ صفحه۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه۳ تا ۵ روز۵ %17,575 تومان13,300 تومان----------
۲۶ تا ۵۰ صفحه۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه۶ تا ۱۰ روز۱۰ %16,650 تومان12,600 تومان----------
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه۱۱ تا ۱۷ روز۱۵ %15,725 تومان11,900 تومان----------
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه۱۸ تا ۳۰ روز۲۰ %14,800 تومان11,200 تومان----------
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه۳۱ تا ۶۸ روز۲۵ %13,875 تومان10,500 تومان----------
۵۰۱ تا ۲۰,۱۳۵ صفحه۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۳۳,۷۵۰ کلمه۶۹ تا ۲۰۰۰ روز۳۰ %12,950 تومان9,800 تومان----------

تنظیمات صفحه

رنگ مورد نظر را انتخاب کنید لایه سایت زمینه ی سایت